Revisions mèdiques

Les pretemporades esportives  comencen a l’agost i és molt important que si realitzem esport de manera continuada, ens sotmetem a una revisió mèdica per garantir que aquest es practiqui de manera segura i en benefici de la salut.

Les revisions mèdiques es realitzen mitjançant unes anàlisis que serveixen per detectar possibles patologies que podrien contraindicar la pràctica de l’esport i per tant, caldria procedir a una solució terapèutica.

Recupera’t

A Recupera’t, Centre Mèdic i Rendiment Esportiu, estem acreditats pel Departament de Salut com a Centre de Medicina de l’Esport de nivell 1 i, això ens permet disposar de la capacitat per la realització de revisions mediques esportives de tipus 1 i tipus 2A (ergometria o prova de l’esforç submàxima). Amb la prova de l’esforç, l’esportista es sotmet a un esforç progressiu i monitoritzat amb un software que permet veure i calcular els principals paràmetres de control de la salut i del rendiment esportiu: Freqüència cardíaca, pressió arterial, llindar aeròbic i anaeròbic, etc. Aquesta prova finalitza quan l’esportista arriba al 80% de la freqüència cardíaca teòrica màxima o quan el metge de l’esport o considera necessari.

Aquí podem posar el vídeo que vam fer:

https://www.youtube.com/watch?v=rykNauv-HAI

Un cop es finalitzen les revisions mèdiques, el metge redacta un informe amb tots els paràmetres i informació recollida durant la revisió per tal que l’esportista en tingui constància de tot.

Si el teu objectiu es assegurar-te un bon rendiment esportiu durant la pràctica de l’esport i verificar que tens un estat de físic i de salut òptim per a fer-ho, et recomanem realitzar-te, almenys, una revisió anual al començament de la pretemporada. No obstant, si el teu objectiu és programar els teus entrenaments i tenir una resposta sobre l’evolució, recomanem fer una prova després de cada cicle d’entrenament anual. L’ideal seria fer una mitja de dues proves, una al principi i una a meitat de temporada i, en el cas dels esportistes d’alt nivell, fer-ne quatre.

Trobareu més informació sobre tot això al nostre web a l’apartat de medicina esportiva: https://fisiorecuperat.com/medicina-esportiva/