medicina deportiva reus
medicina esportiva reus

01.

Medicina Esportiva

TREBALLEM PER RECUPERAR

LA TEVA SALUT

La medicina de l’educació física i l’esport és una especialitat mèdica que s’orienta tant a les persones sanes que realitzen exercici físic o esport com de les persones amb malalties que volen continuar fent exercici o que inclouran aquest exercici com a part del seu tractament i/o com alternativa al mateix.

AIXÍ DONCS,

ACTUEM

A NIVEL DE

En tot allò referent al diagnòstic de la lesió, la instauració del tractament més adequat i seguiment del mateix i la recuperació del nivell d’exercici o activitat previ a la lesió. S’inclouen plans específics i individualitzats d’exercici recuperador i preventiu.

LESIÓ ESPORTIVA

Hi ha un gran nombre de malalties (sobre tot les cardiovasculars) en les que un exercici físic pautat per un especialista en medicina de l’esport i supervisat per aquest, forma part del propi tractament de la malaltia, permet el control i la millora d’aquesta i inclús pot disminuir o evitar les pautes de tractament farmacològic. La diabetis, les dislipèmies (colesterol, triglicèrids), la hipertensió, l’artrosi, l’osteoporosi, entre moltes altres, són malalties tractables mitjançant l’exercici físic.

PRESCRIPCIÓ 

D’EXERCICI

Els reconeixements mèdics esportius i la valoració de la capacitat d’esforç de l’esportista és fonamental per a garantir un adequat estat de salut en relació a la quantitat i a la qualitat d’exercici realitzat. L’especialista en medicina de l’esport indicarà, en base als resultats de la valoració, si existeix risc en la pràctica de l’esport i establirà els marges de seguretat. A continuació es pot veure la descripció de les valoracions funcionals o revisions mèdiques que realitzem al RECUPERA’T.

VALORACIÓ 

FUNCIONAL

Integrant els resultats de la valoració funcional, els programes d’entrenament i de prevenció de lesions personalitzats i amb els recursos que ens dona la suplementació esportiva, aconseguirem un augment significatiu en el rendiment i els resultats esportius.

AUGMENT DEL

RENDIMENT ESPORTIU

Per a consultes específiques sobre Medicina Esportiva contactar a través de

medesp@fisiorecuperat.com

medicina de l esport

02.

Medicina Esportiva

REVISIÓ MÈDICA ESPORTIVA

TIPUS 1.

La finalitat és estendre un certificat mèdic d’aptitud per a la pràctica esportiva, per tal d’obtenir la llicència esportiva que permeti l’exercici de l’activitat física o de l’esport a Catalunya. El reconeixement mèdic inclourà com a mínim:
Anamnesi. Recopilació de tots els antecedents mèdics i quirúrgics així com hàbits tòxics.
Antropometria. Pes, talla, índex de massa corporal, plecs cutanis.
Mobilitat. Exploració de l’aparell locomotor.
Podoscopia estàtica
Aparell cardiorespiratori.
Auscultació cardíaca, freqüència cardíaca i pressió arterial
Electrocardiograma (ECG)
Espirometria (si es creu necessari)

En funció dels resultats de l’anamnesi, l’exploració física, l’ECG o altres criteris, el metge decidirà si són necessàries altres proves complementàries (analítica, Rx, ecocardiograma, hólter, etc.). Aquest tipus de proves poden trigar un temps per la qual cosa s’aconsella la realització de les VFME amb temps suficient abans de finalitzar el seu període de validesa.

En esportistes de més de 35 anys i amb els que realitzen càrregues importants d’entrenament (més de 8-10 hores/set) cal realitzar, a més de l’anterior, una Prova d’esforç (ergometria), amb monitorització continua d’ECG (VFME Tipus IIA, IIB o III, de la Guia PEFS). En cas de requerir-se una VFME de Tipus IIB o III, es derivarà l’esportista a altres centres acreditats per Medicina de l’Esport de Nivell 2 o 3.

Un cop hageu demanat cita per a la revisió, per una major comoditat, podeu descarregar-vos aquest document, omplir-lo amb les dades que us demanen i imprimir-lo per entregar-lo el dia de la revisió. Llegiu detingudament tota la informació sol·licitada i empleneu i signeu de forma acurada les pàgines 1 i 3 del document.

Estem acreditats pel Departament de Salut de la Generalitat i tenim conveni amb la Federació Catalana de Futbol (FCF). Consulta descomptes per Clubs.

medicina deportiva

03.

Medicina de l’Esport

RECUPERA’T està acreditat pel Departament de Salut com a Centre de Medicina de l’Esport de Nivell 1, capacitat per la realització de Revisions Mèdiques Esportives de Tipus 1 i Tius 2A (ergometria o proba d’esforç submàxima).

TIPUS IIA Ó PROVA

 

ESFORÇ O ERGOMETRIA

La diferència entre la Revisió Tipus 1 i Tipus 2A és el tipus d’Electrocardiograma (ECG) que es realitza. Mentre en la Tipus 1 l’ECG és en repòs, la Revisió Tipus 2A o proba d’esforç consisteix en un ECG en esforç. És a dir, l’esportista és sotmès a un esforç progressiu i monitoritzat amb un software que permet veure i calcular els principals paràmetres de control de la salut i del rendiment esportiu tals com (Freqüència cardíaca, pressió arterial, llindars aeròbic i anaeròbic, VO2 màx, etc.). La proba d’esforç submàxima finalitza quan l’esportista arriba al 80% de la freqüència cardíaca teòrica màxima o quan el metge de l’esport ho consideri segons les seves observacions.

La Revisió Mèdica Esportiva Tipus 2A o proba d’esforç inclourà també totes aquelles probes i exàmens citats en la Revisió Tipus 1: Anamnesi, antropometria, mobilitat, podoscòpia, auscultació, espirometria, etc.

En acabar la proba d’esforç el Metge de l’Esport redactarà un informe amb tots els paràmetres de la proba d’esforç necessaris així com la resta d’informació recollida en la revisió (pes, talla, espirometria, resultats exploració física, etc.) i també aquells comentaris i conclusions que estimi el metge.

En el nostre cas, RECUPERA’T disposa d’un cicloergòmetre o bici estàtica de la laboratori, un electrocardiògraf, i un seguit d’equipaments i professionals per realitzar les probes d’esforç amb total seguretat.

SALUT

La diferència entre la Revisió Tipus 1 i Tipus 2A és el tipus d’Electrocardiograma (ECG) Encara que alguns esportistes acudeixen a fer-se una proba més interessats pels seus llindars o consum d’oxigen, el cert és que el valor més important que ens ha d’aportar una proba d’esforç és la certificació de que ens torbem en perfectes condicions per seguir practicant esport. A través de l’electrocardiograma i el registre de paràmetres ventilatoris, un metge pot detectar possibles patologies potencialment perilloses per la nostra salut. Es sap que alguns casos de mort súbdita es podrien haver evitat amb una proba d’esforç.

RENDIMENT

La diferència entre la Revisió Tipus 1 i Tipus 2A és el tipus d’Electrocardiograma (ECG) La medició del nostre consum d’oxigen és un dels factors clau amb finalitats de conèixer el nostre rendiment. Aquest paràmetre és predictor del nostre nivell esportiu, amb lo qual és crucial, per exemple, en la tasca de detecció de talents esportius. Per altra banda, aspectes com la determinació de llindars metabòlics poden donar-nos una lectura i interpretació de com està funcionant el tipus d’entrenament que estem realitzant. Aquestes qüestions, cinsum d’oxigen i llindars són, per tant, els més importants a l’hora de conèixer el teu rendiment.

QUAN

Si el teu objectiu és principalment assegurar-te de que estàs apte per a la pràctica esportiva, una finalitat de salut, no és necessari que facis més d’una proba per any. Amb fer una proba cada començament de temporada és suficient. Si la teva intenció és programar els teus entrenaments i tenir un feedback sobre l’evolució del teu rendiment, hauries de fer una proba després de cada cicle d’entrenament que tinguis contemplat en la teva planificació anual. Això podria suposar una mitja de 2 (una a començament i l’altre a meitat de temporada) a 4 probes a l’any (recomanades en esportistes d’alt nivell)..

QUI

Un cop hageu demanat cita per a la revisió, per una major comoditat, podeu descarregar-vos aquest document, omplir-lo amb les dades que us demanen i imprimir-lo per entregar-lo el dia de la revisió. Llegiu detingudament tota la informació sol·licitada i empleneu i signeu de forma acurada les pàgines 1 i 3 del document.

RECOMANACIONS/ INSTRUCCIONS PRÈVIES

Aquestes són les instruccions i recomanacions prèvies que rebrà un cop la seva cita per realitzar la proba d’esforç:

Acudeixi amb roba esportiva i no facis esforç físic sever 24 hores abans de l’examen.
Acudeixi ben hidratat, prengui un àpat lleuger (almenys 2 hores abans), no fumi, no prengui cafè, alcohol ni estimulants el dia de la proba.
Si té algun problema amb la cita avisi per telèfon el més aviat possible.
És aconsellable, si les té, que porti tots els informes mèdics i resultats de probes i reconeixements mèdics anteriors (anàlisis sang, radiografies, probes complementàries informes probes esforç prèvies, etc.).